เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม


1. กิจกรรม "โหลดเพลงรอสาย ลุ้นทองทุกสัปดาห์มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท แจกทุกสัปดาห์ รวมมูลค่า 1,120,000 บาท"
2. ผู้ใช้บริการเพลงรอสาย Calling Melody ที่ ดาวนโหลดเสียงรอสาย มีสิทธิลุ้นรับทองทุกสัปดาห์ โดยการดาวน์โหลด 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์
3. ค่าบริการเพลงรอสาย 35 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT)
4. ค่าดาวน์โหลดเพลงตั้งแต่ 1,3,4,5,9,10,12,15,20,29 บาท/เพลง (ไม่รวม VAT)
5. สมัครและยกเลิกบริการเพลงรอสาย โทร. *789 , โทร. *888
6. ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กพ. 58 – 12 เมย. 58
7. รวมของรางวัลตลอดรายการ 112 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท (รวม VAT)
8. วันที่จับรางวัล
ครั้งที่ วันที่กิจกรรม วันที่จับรางวัล จำนวนรางวัล
1 16 - 22 ก.พ. 58 12 มี.ค. 58 14 รางวัล
2 23 ก.พ. – 1 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 14 รางวัล
3 2 - 8 มี.ค. 58 26 มี.ค. 58 14 รางวัล
4 9 - 15 มี.ค. 58 2 เม.ย. 58 14 รางวัล
5 16 - 22 มี.ค. 58 9 เม.ย. 58 14 รางวัล
6 23 - 29 มี.ค. 58 23 เม.ย. 58 14 รางวัล
7 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 14 รางวัล
8 6 - 12 เม.ย. 58 7 พ.ค. 58 14 รางวัล
9. จับรางวัล ณ อาคารอินทัช ชั้น 22 เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400
10. ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 2 มิ.ย. 58 ที่ http://www.ais.co.th/callingmelody/ ,http://www.ais.co.th/vas
11. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือน ต้องไม่มียอดค้างชำระ และต้องมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ Calling Melody อยู่ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำ SIM CARD (หมายเลขที่ได้รับรางวัล ) และบัตรประชาชน เข้ามาเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล
13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล
14. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดกิจกรรม
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัทในสายธุรกิจ และครอบครัว รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
17. รางวัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
18. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชดดี จะถือว่าสละสิทธิ์ หรือหากผู้โชคดีสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป และหากเลยกำหนดอีก บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
19. ภาพทองนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Calling Melody ลุ้นทอง


จับรางวัลครั้งที่ 1

รายชื่อ เบอร์โทร
วิไล เลอฟอร์ด 098-258-XXXX
คุณกนิษฐา กลิ่นสุวรรณ 080-170-XXXX
กำพล วิทยารัตน์   089-568-XXXX
ทองสา หนูพัฒน์ 084-769-XXXX
รักชาติ ก๊กใหญ่ 093-650-XXXX
วัชรพล เบ้าที 093-786-XXXX
วันรัตน์ ตรีคง 085-790-XXXX
คุณสุริยา ชูแก้ว 098-025-XXXX
โนรีฮัน   บือนา   061-192-XXXX
รัชนีวรรณ   อ้วนจี   081-056-XXXX
ชุตินันท์   แสนนามวงษ์   093-354-XXXX
ประหยัด เจริญยิ่ง 090-386-XXXX
วัฒนา แสงจินะ 081-764-XXXX
นิภา จันทรโต 090-867-XXXX
 จับรางวัลครั้งที่ 2

รายชื่อ เบอร์โทร
คุณปิยนุช เวชศาสตร์ 098-054-XXXX
คุณลลิดา หนูอิ่ม 082-830-XXXX
คุณศักย์ศรณ์ ตันติเจริญชัย 092-878-XXXX
คุณวินัย หมีใจ 084-730-XXXX
คุณวิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ 098-992-XXXX
คุณมะณี ทองสุก 090-784-XXXX
คุณลาวัณย์ มังคละ 093-161-XXXX
คุณประนิดา วงศรีงาม 098-323-XXXX
คุณนพดล ทิมรอด 097-951-XXXX
คุณกุลจิรา เพชรพูล
*ลูกค้ามีการเปลี่ยนชื่อมา เดิมใช้ชื่อ คุณอารีพร
098-584-XXXX
คุณภาณุมาศ เฟื่องฟุ้งกุล 088-416-XXXX
คุณพิมพ์รชา พัฒน์วรางค์กุล 092-551-XXXX
คุณวิมล พานิกร 082-244-XXXX
คุณอภิสิทธิ์ เชยงูเหลือม 061-279-XXXXจับรางวัลครั้งที่ 3

รายชื่อ เบอร์โทร
จุฬาลักษณ์ ทุนสิน 092-509-XXXX
ศศิธร พละสุ 088-498-XXXX
สมชาย   บุญเลิศ   089-087-XXXX
ละอองดาว   สุระปัญญา   080-198-XXXX
ตระกูลรัตน์   สินปรุ   089-003-XXXX
ตรีปพัฒน์ โตแย้ม 089-070-XXXX
วันเพ็ญ  อนุศาสตร์
ลูกค้าเปลี่ยนนามสกุลใหม่ นามสกุลเดิมคือเกษแก้ว  
086-014-XXXX
ชาลินี บินซามัน 097-924-XXXX
ชนม์นิภา   ฟุ้งเฟื่อง   098-096-XXXX
บัวแก้ว อานันต์ 087-827-XXXX
คุณดนัย กีระนันทน์ 087-144-XXXX
ประมวล   นันทะราช   090-814-XXXX
สุรีย์  มาลี   086-218-XXXX
จริญญา โทนใหญ่ 098-004-XXXX
 จับรางวัลครั้งที่ 4

รายชื่อ เบอร์โทร
ส้มหวาน สุดยอด 086-046-XXXX
วิบูลศักดิ์ วิกรมโรจนานันท์ 081-891-XXXX
นิสิทธิ์   สุรามาตร์   089-080-XXXX
คเน คงขวัญ 092-357-XXXX
บุณณ์ญาณ์ ศรีโอภาสพงศ์ 093-262-XXXX
อินทร์กัญชญา แทนจิรโรจน์ 081-265-XXXX
ปราณี อัยยกุล 087-943-XXXX
อาอีซ๊ะ หมานเด็น 088-396-XXXX
ศรีจันทร์ ประจบดี 092-895-XXXX
ศุฆณฑวัฒน์ ลาภประสงค์ 092-669-XXXX
นัฐธภา คำประเสริฐ 083-311-XXXX
โชคชัย ศรีระแก้ว 081-766-XXXX
รัชนก โพธิ์ชู 086-093-XXXX
จันทรา จงเกศกรณ์ 087-201-XXXXจับรางวัลครั้งที่ 5

รายชื่อ เบอร์โทร
มะลิวรรณ อาจหาญ 081-077-XXXX
ชุติมาพร โคนุตะ 093-374-XXXX
ธนพจน์ จันทร์ยิ้ม 081-283-XXXX
อมร พรมสอน 093-420-XXXX
ภรณ์ทิพย์ คูตระกูล 061-159-XXXX
พิมพ์ภักตร์ รักดี 092-840-XXXX
อัจชรา กงสอง 093-516-XXXX
จาริยาวณณณ นวลศรี 092-839-XXXX
วรรณิสา ศรีโพธิ์ลี 080-640-XXXX
อรวรรณ รอดบุตร 061-254-XXXX
อุบลรัตน์ สุทุม 061-474-XXXX
สิริรัตน์ ใสสีสุข 092-721-XXXX
อติภา แก้วสุราษฎร์ 090-370-XXXX
รินทร์รดา หัสนัย 098-396-XXXX
 จับรางวัลครั้งที่ 6

รายชื่อ เบอร์โทร
คุณวรรณรัตน์ สกุลไทย 061-458-XXXX
คุณพรรณทิพย์ สุทธิโชค 089-826-XXXX
คุณนำ ตูลา 082-120-XXXX
คุณทิพวรรณ ภานุมาศ 081-822-XXXX
คุณอาริยาภรณ์ สมบัติ 092-859-XXXX
คุณกาญจนา ข่วงทิพย์ 093-212-XXXX
คุณกัลรตี นวนมุสิด 093-756-XXXX
สุรีรัตน์   ทองสุข   080-041-XXXX
จินดา พัชอัย 085-420-XXXX
พรพรรณ แสนคำลือ 093-309-XXXX
สาวิตรี สิทธิพิสัย 093-327-XXXX
ขวัญมณีย์ ชินหัวดง 092-496-XXXX
มนัสนันท์ เมฆขุนทด 098-995-XXXX
วรรณี มีสิริ 081-755-XXXXจับรางวัลครั้งที่ 7

รายชื่อ เบอร์โทร
คุณพิมล   เนินชัยภูมิ   086-251-XXXX
คุณพรทิพย์   สายดำ 089-541-XXXX
คุณประทิน   ภูสดสูง 084-791-XXXX
คุณวิลาวัลย์  ทวีร่าง   087-045-XXXX
เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 081-926-XXXX
คุณภัชร์สพร เมืองแป้น 098-464-XXXX
คุณสมสุข ปั้นประสงค์ 098-950-XXXX
คุณนนทชัย ประสิทธิ์ 061-308-XXXX
คุณฤทัย   เพ็ชรผ่อง   084-311-XXXX
คุณยุคลธร สมทรัพย์ 084-558-XXXX
คุณมาลี พานกุหลาบ 081-792-XXXX
คุณศุภกฤต จันทร์ทชื่น   093-562-XXXX
คุณปัณชา ชัยภัทรเกษม 092-868-XXXX
นงนุช ปัญมือ 098-718-XXXX
 จับรางวัลครั้งที่ 8

รายชื่อ เบอร์โทร
ลำดวง โรมใหม่ 098-180-XXXX
ธานัท เพิ่มพูล 084-499-XXXX
ชไมพร ทับแสน 093-435-XXXX
พิสมัย ตะวัน 084-460-XXXX
ศิริวัฒน์ จงสุขกมล   098-576-XXXX
ชลดา สดุดีกุล 089-083-XXXX
สุทธวรรณ วงศ์วัชรกมล 084-649-XXXX
นวลจันทร์ คำสมศรี 090-190-XXXX
วริทธิ์นันท์   พระราช 088-312-XXXX
นันทลักษณ์ บุญจริง 084-529-XXXX
อนุทิดา หรั่งฤทธิ์ 098-353-XXXX
วิมล เล็กศิริ 089-931-XXXX
อุมาพร ศรีเมฆ 061-602-XXXX
จรินทร อ่อนน้อม 061-678-XXXX
ช่องทางใหม่! ให้คุณดาวน์โหลดเพลงรอสายหรือจัดการเพลงใน inbox ได้ง่ายขึ้นดาวน์โหลดฟรี ผ่าน
Share
 
 
 
AIS Calling Melody Lenka The Bright Side Exclusive Showcase
เพียง สมัครบริการแล้วดาวน์โหลดเพลงรอสายของ Lenka และเพลงจากค่าย SONY MUSIC หรือ BEC TERO MUSIC
วันนี้ – 13 ส.ค 58
ลุ้นไปเพลินอัมพวา กับ ว่าน ธนกฤต และ Nap A Lean
ดาวน์โหลดเพลงรอสาย ​ค่าย SpicyDisc
รับสิทธิ์ร่วมทริปสุดพิเศษ ที่อัมพวา 2 วัน 1 คืน
กับศิลปิน "ว่าน ธนกฤต และ วง Nap A Lean"
อย่ารอช้า โหลดมาก มีสิทธิ์มาก
วันนี้ - 9 ส.ค. 58
ลุ้น MEET & HUG กับ Scrubb
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายจาก BEC-TERO MUSIC
วันนี้ – 15 ก.ค. 58

 
 
หนึ่งเดียวในใจ คือเจมส์เท่านั้น ชวนลุ้น Meet & Greet
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงประกอบละคร ช่อง 3
วันนี้ – 20 มิ.ย. 58
ลุ้นบินลัดฟ้า เช็กอินกินเที่ยวกับ ณัฐ-ต้อล ฟรี!
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายค่ายแกรมมี่
วันนี้ – 30 พ.ค. 58

บอกความรู้สึกผ่านเพลงรอสาย AIS Calling Melody วันนี้
ลุ้นรับ! สร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์ มูลค่ากว่าล้านบาท
ประกาศรางวัล วันที่ 2 มิ.ย. 58